Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

 Factsheet Molukse Wijkraad Lunteren

Molukse Wijkraad Lunteren

 Hieronder de Factsheet Molukse Wijkraad Lunteren. Het document is ook op onze site  te zien en  geplaatst onder het menu “Molukse organisaties Lunteren” op het pagina Molukse Wijkraad Lunteren
FACTSHEET ‘ MOLUKSE WIJKRAAD LUNTEREN

 Chronologie
De (aan)komst van de eerste generatie (KNIL) Molukkers beginjaren ’50 met hun gezinnen in Nederland en hun ( tijdelijk ) verblijf in voormalige concentratie/doorvoer en zgn. DUW kampen is mede de aanleiding geweest tot het aanstellen van specifieke ‘kampraden’. Eind jaren ’50 beginjaren ’60 is men vanuit overheidswege begonnen met het bouwen van de zgn. ‘rijks-domein’ woningen t.b.v. de voormalige Molukse KNIL militairen en hun gezinnen. Conform de militaire hiërarchische structuur en de Molukse (adat) cultuur werden er organisaties en raden in het leven geroepen. Hieruit is o.a. de ‘kampraad’ ontstaan. Voornoemd organisatie ‘kampraad’ is met de verhuizing naar ‘de woonwijk’ getransformeerd tot ‘wijkraad’. Kamp ‘De Biezen’ en kamp ‘Bruinhorst Voor de Ambonese kampen ‘De Biezen’ nabij Barneveld en kamp ‘Bruinhorst’ in Ederveen viel de Veluwse plaats Lunteren ( gemeente Ede) ten deel om te worden bewoond door beide Ambonese kampbewoners.

 ‘ Wijk ‘ Lunteren
Begin jaren ’60 zijn negen en vijftig (59) nieuw gebouwde woningen, door de rijksoverheid, beschikbaar gesteld voor de voormalige Molukse kampbewoners. van Domeinwoning naar CWS Beginjaren ’80 nam dezelfde rijksoverheid het besluit de Molukse domeinenwoningen af te stoten en over te dragen aan een commerciële woningcorporatie de (voormalige) Centrale Woningstichting (CWS) te Ede. De , voor de meesten, gedwongen verhuizing van ‘kamp’ naar ‘woonwijk’ en ‘de overdracht’ van de voormalige Domeinwoningen naar commerciële woningbouwcorporaties is de welbekende nekslag geweest voor de eerste generatie. De destijds rechtmatige uitspraak van de Nederlandse overheid van ‘ zes maanden tijdelijk verblijf ‘ is hiermee voorgoed teniet gedaan, met als gevolg een gedwongen permanent verblijf !

Wijk en Adviesraad Lunteren / Ede
Midden jaren ’90 heeft de wijkraad Lunteren een naamsverandering ondergaan. De te naamstelling ‘wijkraad Lunteren’ werd veranderd in ‘Wijk en Adviesraad Lunteren/Ede. Moluks Platform Lunteren / Ede Omstreeks 2006 is de organisatie ‘ Wijk en Adviesraad Lunteren/Ede ‘ na interne strubbelingen en onderbezetting opgegaan in de samenwerkingsorgaan ‘Moluks platform Lunteren/Ede’. Hierin zijn leden van alle maatschappelijke en kerkelijke organisaties van de Molukse gemeenschap Lunteren/ Ede in vertegenwoordigd. Het Platform is zogezegd algemeen ‘belangenbehartiger’, en spreekbuis van de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede.

Moluks Platform Lunteren / Ede vs Molukse Wijkraad Lunteren (MWL)
Na een hectische periode waarin het Moluks Platform een aantal keren is aangesproken op haar verantwoordelijkheden als spreekbuis en belangenbehartiger van de Molukse gemeenschap en een nogal onrustig verlopen bewonersvergadering is in gezamenlijk overleg, d.d. 6 december 2021, het besluit genomen met de aanstelling van de Molukse wijkraad Lunteren.

Erfgoed en Nalatenschap (Groene Hart)
In het kort komt het erop neer dat de Molukse wijkraad Lunteren zal fungeren als (algemeen) belangenbehartiger, spreekbuis en hoeder van ons Moluks Erfgoed en nalatenschap. Hierbij moet worden opgemerkt dat de belangrijkste pijler van het ‘Groene Hart’ te weten ‘De wijk’ en haar bewoners onder de expliciete verantwoordelijkheid valt van de MWL.

Groene Hart **
– De Wijk
 – Kerkgebouw Bethanië
– Stichtingsgebouw Ina-Ama
– 55+ woningen Ajah Bunda
zijn de vier ‘pijlers’ die onlosmakelijk verbonden zijn aan de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede. Dit is ONS erfgoed en nalatenschap die de ‘Eerste Generatie’ en oudste ‘tweede generatie’ ons heeft nagelaten. Tegelijkertijd is het ons visuele identiteit. Als hoeder van dit erfgoed zal de MWL, in samenspraak en in nauw overleg met de overige organisaties, zich ten volle inspannen genoemd erfgoed voor haar Molukse ingezetenen voor nu en in de toekomst veiligstellen en behouden.

Beleidsstandpunt MWL
De MWL streeft naar een optimale betrokkenheid van de Molukse gemeenschap in de gemeente Ede bij de ten uitvoer brengen van haar beleid, met name: het veiligstellen van de meeste gewenste woon en leefklimaat en behoud van haar verworven erfgoed **, voor haar Molukse ingezeten in de gemeente Ede en in het bijzonder de Molukse wijk Lunteren.

Veiligstelling
De MWL is onomwonden van mening dat het beoogde gewenste woon en leefklimaat onlosmakelijk is verbonden met het bestaansrecht van de vier pijlers van het ‘Groene Hart’.

Doestelling MWL
De MWL stelt zich in samenspraak met organisaties binnen haar gemeenschap ten doel een goede en gezonde Molukse samenleving te ontwikkelen, waarbij leefbaarheid in samenhang met optimale woonwensen van wezenlijk belang is. Deze samenhangende kenmerk van de MWL heeft als doel woon en leef cultuur van de Molukse gemeenschap herkenbaar, aanspreekbaar en houdbaar te laten zijn. Tegelijkertijd is de MWL zich ervan bewust dat haar verantwoordelijkheid tevens ligt in het op de juiste wijze uitdragen van haar ‘kernwaarden’ naar ‘externe’ instanties als de , Nederlandse medebewoners, plaatselijk maatschappelijke en kerkelijke organisaties, gemeentelijke- overheidsinstanties en de woningbouwvereniging ‘Woonstede’.

Visie
De MWL onderstreept de aankomst en politieke waarden van de eerste generatie Molukse KNIL militairen en hun gezinnen in Nederland en zal dit te allen tijde waarborgen en overdragen aan de volgende generaties. De MWL is dan ook van mening dat de aankomst van genoemde eerste generatie KNIL Molukkers onlosmakelijk is verbonden met het uitroepen van de proclamatie van de Republiek der Zuid Molukken d.d. 25 April 1950 te Ambon. De MWL is zich hier terdege van bewust en spreekt op grond daarvan haar solidariteit uit naar de RMS.

 Kernwaarden
 – Trouw
 – Eer
– Volhardend
– Rechtvaardig
 – Betrokken
 – Strijdvaardig

Bepalingen / statuten
Statuten van de Molukse Wijkraad Lunteren zijn op aanvraag ter inzage beschikbaar.

Molukse wijkraad Lunteren (MWL)
Auteur : Petrus Pesulima / voorzitter
Note : 2de (gewijzigde) editie

Lunteren , september 2022  

 
Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

 Stijldansen (40+) bij Ana Upu met ingang van woensdagmorgen 7 september 2022/Dansschool Annemieke de Haas

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

 Ontwikkel- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG )ondersteunt Molukse gemeenschap in Lunteren bij aankoop buurtcentrum

Artikel op de website van OHG:
“OHG ondersteunt Molukse gemeenschap in Lunteren bij aankoop buurtcentrum”
18 augustus 2022
Goed nieuws voor de Molukse gemeenschap in Lunteren. Stichting Ana Upu kan, met subsidie van de gemeende Ede, zelf haar buurtcentrum in eigendom te krijgen. Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) vormde in dit proces de schakel in de communicatie en afstemming over de voorwaarden met de eigenaar, de gemeente Ede. De overdracht van de gemeente naar de stichting heeft begin juli in de gemeenteraad groen licht gekregen. Dit is een belangrijke stap in de toekomstplannen van Ana Upu.
_DSC2534.jpg

Fien Huliselan, oud penningmeester van de stichting Ana Upu, naast Ron de Gruyter, teammanager OHG bij Oost NL.


Stichting Ana Upu heeft, samen met de andere Molukse maatschappelijke en kerkelijke organisaties, een centrale rol bij het bewaren en verder vormgeven van de cultuur en identiteit van de Molukse gemeenschap van Lunteren, Ede en omstreken. Toen de gemeente genoodzaakt was het gebouw van de hand te doen kwam de stichting voor de keuze het gebouw te kopen of elders huisvesting te zoeken.

Simon Pattinasarany, voorzitter van de stichting Ana Upu: “We zaten met de handen in het haar.” Na een enquête gaf de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede aan om een voorkeur te hebben om het gebouw te behouden. Daar het uitsluitend vrijwilligers ondersteunen in het proces bij de uitbreidings- en herontwikkelingsplannen van het gebouw.
“Daarbij ondersteunen wij in het bouwteam en kijken we mee met de huuronderhandelingen.
Ook zullen we mogelijk onze financieringskracht inzetten, waarbij wij de haalbaarheid kunnen toetsen en vormgeven en aansluitend de verbouwing tijdelijk kunnen financieren in aanloop naar een bancaire financiering”, vertelt William van de Worp, projectmanager OHG bij Oost NL.

Doorbreken van de impasse

In 2019 kwam Ana Upu in contact met OHG. Simon Pattinasarany: “We zaten in een grote impasse. OHG kon vanuit een rol als neutrale buitenstaander gemeente en stichting weer aan één tafel krijgen. Want op dat moment stond het echt stil. Wij zijn allemaal vrijwilligers en hebben weinig kaas gegeten van hoe het werkt met overheden. We hadden nog nooit in een dergelijke situatie gezeten. Dus de hulp van OHG was meer dan welkom.”

William van de Worp: “Voor nu zijn wij blij dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren aan de overdracht van het gebouw. Daarmee kunnen alle vrijwilligersactiviteiten voor jeugd, ouderen en specifieke doelgroepen worden voortgezet en heeft de gemeente het gebouw succesvol kunnen afstoten. Dit zijn typisch van die casussen waar wij kunnen inspringen om ontwikkeling – tegen de stroom in – toch mogelijk te maken. Ik ben blij dat Oost NL de Molukse gemeenschap hier in heeft kunnen helpen.” Bron: artikel op de website www.oost.nl

Leegstand aanpakken

De provincie Gelderland heeft in 2019 de Ontwikkel- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) opgericht om bij te dragen aan de herontwikkeling van beeldbepalend vastgoed en verouderde (werk)locaties in Gelderland. Oost NL beheert het fonds en voert het ontwikkelprogramma uit. Naast het buurtcentrum heeft OHG o.a. geholpen bij de herontwikkeling van het NYMA-terrein in Nijmegen en de Mauritskazerne in Ede

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Foto-impressie gezellig en sfeervol Kumpulan Ana Upu 18 augustus 2022

Foto-impressie gezellig en sfeervol Kumpulan Ana Upu 18 augustus 2022

In een “uitverkocht huis” vond op donderdag 18 augustus de Kumpulan Ana Upu plaats. Het werd een  gezellig en sfeervol evenement. Op het programma stond een optreden van de Angklungorkest Perwarindo uit Wageningen en onze huisband Amboyna.

Perwarindo onder leiding van oom Henry Sahilatua bracht met de heldere klanken van de met bamboekokers gemaakte angklunginstrument prachtige nummers ten gehore zoals “Bengawan solo” en Blue Spanish eyes”. Ook christelijke liederen zoals “Welk een vriend is onze Jezus”en “Iring dikau” staan op hun repertoire. Gezien de enthousiaste reacties heeft het aanwezige publiek volop genoten.

De Molukse liedjes (lagu-lagu) en de Engelse evergreens van onze huisband Amboyna werkte aanstekelijk. 
De dansvloer werd regelmatig volop bezet. Vrijwilligers gingen rond met heerlijke Molukse snacks. De organisatie kon terugzien op een geslaagde ,gezellige en sfeervolle evenement.

De Kumpulan Ana Upu werd georganiseerd door de vrijwilligers van Huiskamer Tenang Senang.
Jeanne Hagenbeek (emping), Otji Lawalata (lemper/mini loempia), Bianca Latul (pittige driehoekjes) en Roy Sipasulta (bika Ambon/spekkoek) waren verantwoordelijk voor de heerlijke Molukse snacks.
Zoals altijd maken zij met hun bijdrage en net zoals de overige vrijwilligers met hun hand- en spandiensten het verschil. Heel veel dank !!!

Klik hier voor een foto-impressie.

Tot slot: De afgelopen 3 Kumpulans zijn mede mogelijk door een bijdrage van Stichting Brentano

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Foto-impressie geslaagde en kleurrijke Molukse Dag 14 augustus 2022 Openlucht Museum ism Ana Upu

Foto-impressie geslaagde 4e editie Molukse Dag op 14 augustus 2022 georganiseerd door Openlucht Museum in samenwerking met Stichting Ana Upu

Ondanks het warme weer waren heel veel bezoekers op zondag 14 augustus afgekomen op de Molukse Dag die het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem in samenwerking met Stichting Ana Upu uit Lunteren heeft georganiseerd. De modeshow van prachtige Molukse traditionele kleding gaf letterlijk en figuurlijk kleur aan het evenement. De productie en voorbereidingen van de modeshow was in handen van Tineke Lawalata, ondersteund in de organisatie door Juressa Ipsen, Fien Huliselan en Daniella Loppies . Hiervoor heel veel dank en natuurlijk ook aan de vele  vrijwilligers die een bijdrage leverden aan de modeshow.

Daarnaast  was er een mooi zangoptreden van Isaya Tumansery , een optreden op viool van Marjan Lelepary-Loppies en kon men muzikaal genieten van de band Sound of Njoy. De catering werd verzorgd door Willy’s2go uit Ede . Het optreden van Jessica Manuputty met op gitaar Nick Croes en als backing vocals Naomi Pariama en Daniella Loppies,  maakte het mooie culturele festijn compleet .

Hieronder ziet u foto’s van Rick Thenu Maluku Fotografie . We mochten van hem een aantal foto’s van het evenement plaatsen. Hiervoor veel dank. Van diverse mensen ontving de organisatie ook foto’s van het evenement.  We hebben hiervan een compilatie gemaakt. Terima kasih !!    Klik hier naar de foto’s. 

Categorieën
Fotoalbum

Kumpulan Ana Upu 18 augustus 2022

Foto-album Kumpulan Ana Upu 18 augustus 2022

Categorieën
Fotoalbum

Molukse Dag Openluchtmuseum Arnhem ism Ana Upu 14 augustus 2022

Foto-album Molukse Dag Openluchtmuseum Arnhem ism Ana Upu 14 augustus 2022

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Activiteit Stuif Es In ” Wandeling Tegelroute Lunteren” Ana Upu ism Mantelzorgtrefpunt maandag 15 augustus 2022

Activiteit Stuif Es In "Wandeling Tegelroute Lunteren" Ana Upu ism Mantelzorgtrefpunt maandag 15 augustus 2022

Wist je dat er inmiddels 58 tegelafbeeldingen verspreid in Lunteren zijn? En ken  je het verhaal achter deze afbeeldingen?

In 2010 ontstond vanuit een groep kunstenaars het idee om een speciale ‘Tegelroute Lunteren’ te ontwikkelen. In nauwe samenwerking met het Nederlands Tegelmuseum Otterlo en in overleg met de Dorpsraad zijn er tegeltableaus gerealiseerd. De tegelroute voert u langs de tegelafbeeldingen.

Trek op maandag je wandelschoenen aan en ga mee op pad langs de tegelroute. Cor van Soest zal ons langs de route begeleiden en meer over de tegels vertellen. Startpunt is vanaf stichting Ana Upu. De heenweg is ongeveer 1,5 km. Na een koffiepauze bij het Westhoffhuis is het weer 1,5 km terug naar stichting Ana Upu.

De avond begint om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. Deelname is gratis. Je krijgt 1 kopje koffie of thee in het Westhoffhuis met appeltaart. Wil je mee eten in Ana Upu? Vanaf 18.15 uur kun je tegen betaling van € 5,00 op deze avond mee eten. Op het menu staat mediterrane aardappelschotel met gehaktballetjes van de Boomgaard. Tot uiterlijk vrijdag kun jij je daarvoor opgeven.
 Startpunt is stichting Ana Upu aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 16.
Wil je deelnemen aan deze wandeling, geef je dan vooraf op. Er is plek voor 20 wandelaars.
Je kunt mailen naar info@ana-upu.nl of info@manelzorgtrefpunt.nl.

 

 
Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Uitnodiging belangrijke vergadering 7 september 2022 Molukse Wijkraad Lunteren aan Molukse wijkbewoners ivm “Planmatig onderhoud” Woonstede

Uitnodiging belangrijke vergadering aan Molukse wijkbewoners 7 september 2022

HANDEN AF VAN ONS; VERWORVEN RECHT , ERFGOED EN NALATENSCHAP !!!

                                                      Lunteren augustus ’22

‘ WAKE UPCALL ‘
Erfgoed / Groene Hart (pijlers)
– De Molukse wijk (voormalige Domein Woningen)
– Kerkgebouw Bethanië
– Stichtingsgebouw Ina-Ama
– 55+ woningen Ajah Bunda
zijn de vier pijlers die onlosmakelijk verbonden zijn aan de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede. Dit is ONS ‘Verworven Recht’ , ‘Erfgoed’ en ‘Nalatenschap’ die de eerste generatie en oudere tweede generatie ons heeft nagelaten. Tegelijkertijd is het ons visuele ‘identiteit’. Als hoeder van dit Erfgoed zal de MWL, in samenspraak en nauw overleg met de overige organisaties, zich ten volle inspannen genoemd Erfgoed voor haar Molukse ingezetenen voor nu en in de toekomst te behouden.

Beste Wijkbewoners en overige Molukse ingezetenen Lunteren/Ede,
Langs deze weg nodigt het bestuur van de Molukse wijkraad Lunteren jullie allen uit onderstaande bewonersvergadering bij te wonen en bovenal jullie stem te laten horen.
Datum : 7 september ‘22
Locatie : St. gebouw Ina-Ama
Inloop : 19.30 uur
Aanvang : 20.00 uur

Wat eraan vooraf ging
Zoals jullie (wellicht) weten zal er vanaf de maand oktober onderhoudswerkzaamheden in opdracht van de Woonstede aan onze woningen worden verricht. Het bestuur van de Molukse wijkraad Lunteren is hier nauw bij betrokken en gelet op bovenstaande zijn wij dat ook verplicht aan onze wijkbewoners en de gehele Molukse gemeenschap Lunteren/Ede. De MWL is niet van plan om zgn. ‘planmatig onderhoud’ (welke wij kenmerken als; achterstallig onderhoud ) van de Woonstede zomaar voor zoete koek te slikken en kijkt er dan ook van meet af aan kritisch naar. Binnenkort (12 september) hebben wij met de Woonstede en haar uitvoerende partner ‘De Variabele ‘ ons tweede gesprek. Tussentijds is van de kant van Woonstede informatie verstrekt, middels een info. map, en zijn er een tweetal inloopdagen georganiseerd bij ons in de Stichting.

Waarom een algemene bewonersvergadering?
Het bestuur van de MWL heeft vanaf het begin duidelijk aan de Woonstede kenbaar gemaakt dat het ‘ project staatsliedenbuurt ‘ wellicht heel mooi is voor de autochtone bewoners van de staatsliedenbuurt maar dat dit, voor wat betreft de MWL, niet hoeft te gelden voor de Molukse wijkbewoners van de voormalige Domein Woningen. Hiermee doelt MWL onomwonden naar de bijzondere status van onze wijk. Voor wat de MWL betreft zal aanstaande werkzaamheden ‘achterstallig onderhoud ‘onlosmakelijk  moeten worden verbonden aan de ** bijzondere status – en de daarbij horende gemaakte afspraken- van de voormalige Domein Woningen. Daarnaast roept het bouwtechnisch /uitvoerend gedeelte, zoals omschreven in de info. map van De Variabele, ook voor MWL de nodige vragen op. Gelet daarop is het van belang hierover, met alle betrokkenen, van gedachten te wisselen. Per slot van rekening zijn wij als MWL niet voor niets spreekbuis en belangen- behartiger van diezelfde Molukse gemeenschap.

Rest ons nog een drietal zaken te benoemen.
1. ** onlosmakelijk……bijzondere status……
De MWL heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen het Moluks Platform Lunteren/Ede en Woonstede, welke door beide partijen is overeengekomen in 2014, op tenaamstelling en punten aangepast c.q. aangevuld. De nieuwe overeenkomst is vervolgens aangeboden aan de Woonstede. 29 augustus a.s. heeft het MWL bestuur overleg met de Woonstede omtrent de inhoud van de nieuwe overeenkomst. De MWL wijst de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede en in het bijzonder de wijk bewoners op het belang en ondertekening van deze overeenkomst. Hiermee staat en/of valt de bestaansrecht van de Molukse wijk Lunteren.

2. Met instemming van de MWL zal een delegatie van Woonstede en de Variabele (later op de avond) de vergadering bijwonen. Aanwezigen krijgen dan de gelegenheid hun stem te laten horen door middel van vragen, wensen of grieven.

3. Het staat een ieder uiteraard vrij wel of niet deel te nemen aan het project planmatig onderhoud van de Woonstede. Niet te min adviseert het bestuur van de MWL jullie om de aanstaande algemene bewonersvergadering af te wachten alvorens hierin een besluit te nemen.

Komt allen naar deze belangrijke bijeenkomst en laat je stem horen!!!

Molukse wijkraad Lunteren (MWL)
– Petrus Pesulima / voorzitter – Robert Liwier / secretaris
– Harry Loppies / vice voorzitter – Marvin Beumer / penningmeester

Deze oproep zal enkel worden verspreid onder de wijkbewoners en de Molukse bewoners van Ajah Bunda. Wij verzoeken jullie overige belanghebbenden zoals familieleden e.a. via jullie eigen netwerk in te lichten.

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Molukse Dag 14 augustus 2022 Openluchtmuseum ism Ana Upu met Sound of Njoy, Jessica Manuputy, traditionele Modeshow en Catering Willy’s2go

Het Nederlands Openluchtmuseum uit Arnhem en Stichting Ana Upu uit Lunteren ondertekenden een intentieovereenkomst op 4 juni 2019.
420 jaar gedeelde Moluks-Nederlandse geschiedenis kreeg hierdoor een prominente aandacht. Het resultaat  hiervan zijn de Molukse Dagen.
 Zowel het museum als de  Stichting Ana Upu spraken hiermee wederzijds de intentie uit om vanaf 2019 gedurende minimaal 3 jaar samen te werken.

Molukse barak
Het Nederlands Openluchtmuseum heeft een samenwerking met de Molukse gemeenschap die terug gaat naar het jaar 2001. In dat jaar verwierf het museum de laatste overgebleven barak uit het woonoord bij Lage Mierde. Eind 1954 werd dit woonoord  ingericht voor de huisvesting van 18 Molukse gezinnen. Zij hoorden tot de 12.500 Molukkers (militairen en hun gezinnen) die in 1951 ‘op dienstbevel’ naar Nederland waren gebracht. In 1962 verhuisden alle Molukse gezinnen. Ze werden over Nederland verspreid in nieuw gebouwde woonwijken.

Hernieuwde samenwerking
Met het ondertekenen van de intentieverklaring bekrachtigen het museum en de Stichting Ana Upu de relatie voor de komende jaren met als gezamenlijk doel de 420 jaar gedeelde Moluks- Nederlandse geschiedenis te blijven vertellen. (bron: Nederlands Openlucht Museum}