Moluks Platform

Platform Molukse organisaties

Lunteren, Ede en omstreken.

Het Platform Molukse organisaties Lunteren, Ede e.o. is een samenwerk- kingsverband van Molukse kerkelijke en maatschappelijke organisaties. In het Platform hebben zitting, vertegenwoordigers van de kerkenraad van de N.G.P.M.B., de kerkenraad van de G.I.M., Stichting Maluku, Help! en Stichting Ana Upu . Het Platform  richt qua beleid haar aandacht op:

•Het Groene Hart project, bouw senioren appartement Ajah Bunda
  (inmiddels gerealiseerd in 2014) i.s.m.Woonstede en Gemeente Ede.
•Samenwerkingsovereenkomst met Woonstede ivm de toewijzing sociale
  huurwoningen Molukse Wijk Lunteren.
•Algemene belangenbehartiging Molukse gemeenschap bij het gemeente-

  bestuur van gemeente Ede.
•WMO  – Wet Maatschappelijk Ondersteuning
•Sociaal – Cultureel Opbouwwerk
•Bewonerscommissie Molukse Woonwijk Lunteren

De samenwerking van de Molukse organisaties heeft geresulteerd
 in het ondertekenen van een  samenwerkingsovereenkomst.  

 Klik hier voor het samenwerkingsovereenkomst.

Het Platform vergadert 1x per 6 weken. Tijdstip: 20.00-22.00 uur 

Correspondentieadres:

Postbus 18
6740 AA Lunteren
Telefoon 0318-481023

Locatieadres:
vd Duyn v Maasdamstraat 16
6741 WP Lunteren

Links:
Woonstede  www.woonstede.nl
Gemeente Ede www.ede.nl
Welzijnsorganisatie Malkander Ede www.malkander.nl

.