Samenwerking

Platform Molukse organisaties Lunteren/Ede en omstreken

Het Platform Molukse organisaties Lunteren, Ede e.o. is een samenwerkings-verband van Molukse kerkelijke en maatschappelijke organisaties. In het Platform hebben zitting, vertegen-woordigers van de kerkenraad van de N.G.P.M.B., de kerkenraad van de G.I.M., Stichting Maluku, Help! en Stichting Ana Upu.
 

Het Platform richt qua beleid haar aandacht op:

•Het Groene Hart project, bouw senioren appartement Ajah Bunda
  (inmiddels gerealiseerd in 2014) i.s.m. Woonstede en Gemeente Ede.
•Samenwerkingsovereenkomst met Woonstede i.v.m. de toewijzing sociale
  huurwoningen Molukse Wijk Lunteren.
•Algemene belangenbehartiging Molukse gemeenschap bij het gemeente-

  bestuur van gemeente Ede.
•WMO – Wet Maatschappelijk Ondersteuning
•Sociaal Cultureel Opbouwwerk
•Bewonerscommissie Molukse Woonwijk Lunteren

De samenwerking van de Molukse organisaties heeft geresulteerd
 in het ondertekenen van een  samenwerkingsovereenkomst.  

 Klik hier voor het samenwerkingsovereenkomst.

Het Platform vergadert 1 x per 6 weken.  Tijdstip: 20.00-22.00 uur. 

Correspondentieadres:

Postbus 18
6740 AA Lunteren
Telefoon 0318-481023

Locatieadres:
vd Duyn v Maasdamstraat 16
6741 WP Lunteren

 

Samenwerking Woonstede-Moluks Platform Lunteren/Ede e.o.

 In diverse Molukse wijken in Nederland worden initiatieven ontplooid om de status van de Molukse wijken te formaliseren. Dit betekent  dat de voordracht en de toewijzing van de sociale huurwoningen in de Molukse wijken in een convenant cq samenwerkingsovereenkomst met de gemeentelijke overheid en/of de  woningcorporatie officieel wordt geregeld.  

In Lunteren willen we de samenwerkingsovereenkomst van Woonstede en het Moluks Platform Lunteren/Ede eo, gezien de actualiteit nogmaals voor het voetlicht halen.  Tijdens de onthulling van de naam van de Molukse seniorenappartementen “Ajah Bunda” op 4 juli 2014 is de samen-werkingsovereenkomst ondertekend. 
 Lees hier de samenwerkingsovereenkomst Woonstede- Moluks Platform Lunteren-Ede eo

 

Links:
Woningcorporatie Woonstede  www.woonstede.nl
Gemeente Ede www.ede.nl
Welzijnsorganisatie Malkander Ede www.malkander.nl