Samenwerking

Platform Molukse organisaties Lunteren/Ede en omstreken

Het Platform Molukse organisaties Lunteren, Ede e.o. is een samenwerkingsverband van Molukse kerkelijke en maatschappelijke organisaties. In het Platform hebben zitting, vertegenwoordigers van de kerkenraad van de N.G.P.M.B., de kerkenraad van de G.I.M., Stichting Maluku, Help! en Stichting Ana Upu.
 

Het Platform richt qua beleid haar aandacht op:

•Het Groene Hart project, bouw senioren appartement Ajah Bunda
  (inmiddels gerealiseerd in 2014) i.s.m. Woonstede en Gemeente Ede.
•Samenwerkingsovereenkomst met Woonstede i.v.m. de toewijzing sociale
  huurwoningen Molukse Wijk Lunteren.
•Algemene belangenbehartiging Molukse gemeenschap bij het gemeente-

  bestuur van gemeente Ede.
•WMO – Wet Maatschappelijk Ondersteuning
•Sociaal Cultureel Opbouwwerk
•Bewonerscommissie Molukse Woonwijk Lunteren

 

De samenwerking van de Molukse organisaties heeft geresulteerd
 in het ondertekenen van een  samenwerkingsovereenkomst.  

 Klik hier voor het samenwerkingsovereenkomst.

Het Platform vergadert 1 x per 6 weken.  Tijdstip: 20.00-22.00 uur. 

Correspondentieadres:

Postbus 18
6740 AA Lunteren
Telefoon 0318-481023

Locatieadres:
vd Duyn v Maasdamstraat 16
6741 WP Lunteren

Links:
Woonstede  www.woonstede.nl
Gemeente Ede www.ede.nl
Welzijnsorganisatie Malkander Ede www.malkander.nl