Privacyverklaring

Stichting Ana Upu, gevestigd aan van der Duyn van Maasdamstraat 16, 6741 WP Lunteren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Contactgegevens:
www.ana-upu.nl
Stichting Ana Upu
van der Duyn van Maasdamstraat 16
6741 WP Lunteren 0318-481023

 

 

Stichting Ana Upu heeft geen Functionaris Gegevensbescherming.
Vragen, verzoeken of opmerkingen over deze verklaring en/of het privacy beleid kunnen worden gericht aan het bestuur van de stichting, bereikbaar per mail: info@ana-upu.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
 Stichting Ana Upu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 – Voor- en achternaam
 – Geslacht
 – Geboortedatum
 – Adresgegevens
 – Telefoonnummer
 – E-mailadres
 – Bankrekeningnummer
 – Foto’s en/of videobeelden

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken op onze
website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ana-upu.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 

Stichting Ana Upu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 – Het afhandelen van uw betaling.
 – Het verwerken van facturen.
 – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

 – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnenvoeren.
 – U te informeren over (wijzigingen van)
    onze diensten en activiteiten.

 – Om goederen en diensten bij u af te leveren.

-Stichting Ana Upu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming.

– Stichting Ana Upu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

-Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Ana Upu) tussen zit.

-Stichting Ana Upu gebruikt de volgende  computerprogramma’s of -systemen:  Windows   en Microsoft Office  Website: www.ana-upu.nl    E-mail  Whatsapp  Facebook .
-Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Stichting  Ana Upu bewaart uw persoonsgegevens niet   langer  dan strikt nodig is om de doelen te   realiseren waarvoor uw gegevens worden  verzameld.   

-Delen van persoonsgegevens met derden:
 Stichting Ana Upu verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

-Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst  om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

-Stichting Ana Upu blijft verantwoordelijk voor  deze verwerkingen.
– Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Stichting Ana Upu gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

-Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft  het recht om uw persoonsgegevens in te   zien, te corrigeren of te verwijderen.
-Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele  toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking   van uw persoonsgegevens door Stichting Ana Upu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

-Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

-U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ana-upu.nl.

-Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
– Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en met  Burgerservice-ummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

-We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 Stichting Ana Upu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft
om een klacht in te dienen bij de nationale  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

-Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons-

-Hoe wij persoonsgegevens beveiligen :
Stichting Ana Upu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

-Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of  er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons
e-mail: 
info@ana-upu.nl

Bestuur Stichting Ana Upu