Molukse Wijkraad Lunteren

 Hieronder de Factsheet Molukse Wijkraad Lunteren. Het document is ook op onze site  te zien en  geplaatst onder het menu “Molukse organisaties Lunteren” op het pagina Molukse Wijkraad Lunteren
FACTSHEET ‘ MOLUKSE WIJKRAAD LUNTEREN

 Chronologie
De (aan)komst van de eerste generatie (KNIL) Molukkers beginjaren ’50 met hun gezinnen in Nederland en hun ( tijdelijk ) verblijf in voormalige concentratie/doorvoer en zgn. DUW kampen is mede de aanleiding geweest tot het aanstellen van specifieke ‘kampraden’. Eind jaren ’50 beginjaren ’60 is men vanuit overheidswege begonnen met het bouwen van de zgn. ‘rijks-domein’ woningen t.b.v. de voormalige Molukse KNIL militairen en hun gezinnen. Conform de militaire hiërarchische structuur en de Molukse (adat) cultuur werden er organisaties en raden in het leven geroepen. Hieruit is o.a. de ‘kampraad’ ontstaan. Voornoemd organisatie ‘kampraad’ is met de verhuizing naar ‘de woonwijk’ getransformeerd tot ‘wijkraad’. Kamp ‘De Biezen’ en kamp ‘Bruinhorst Voor de Ambonese kampen ‘De Biezen’ nabij Barneveld en kamp ‘Bruinhorst’ in Ederveen viel de Veluwse plaats Lunteren ( gemeente Ede) ten deel om te worden bewoond door beide Ambonese kampbewoners.

 ‘ Wijk ‘ Lunteren
Begin jaren ’60 zijn negen en vijftig (59) nieuw gebouwde woningen, door de rijksoverheid, beschikbaar gesteld voor de voormalige Molukse kampbewoners. van Domeinwoning naar CWS Beginjaren ’80 nam dezelfde rijksoverheid het besluit de Molukse domeinenwoningen af te stoten en over te dragen aan een commerciële woningcorporatie de (voormalige) Centrale Woningstichting (CWS) te Ede. De , voor de meesten, gedwongen verhuizing van ‘kamp’ naar ‘woonwijk’ en ‘de overdracht’ van de voormalige Domeinwoningen naar commerciële woningbouwcorporaties is de welbekende nekslag geweest voor de eerste generatie. De destijds rechtmatige uitspraak van de Nederlandse overheid van ‘ zes maanden tijdelijk verblijf ‘ is hiermee voorgoed teniet gedaan, met als gevolg een gedwongen permanent verblijf !

Wijk en Adviesraad Lunteren / Ede
Midden jaren ’90 heeft de wijkraad Lunteren een naamsverandering ondergaan. De te naamstelling ‘wijkraad Lunteren’ werd veranderd in ‘Wijk en Adviesraad Lunteren/Ede. Moluks Platform Lunteren / Ede Omstreeks 2006 is de organisatie ‘ Wijk en Adviesraad Lunteren/Ede ‘ na interne strubbelingen en onderbezetting opgegaan in de samenwerkingsorgaan ‘Moluks platform Lunteren/Ede’. Hierin zijn leden van alle maatschappelijke en kerkelijke organisaties van de Molukse gemeenschap Lunteren/ Ede in vertegenwoordigd. Het Platform is zogezegd algemeen ‘belangenbehartiger’, en spreekbuis van de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede.

Moluks Platform Lunteren / Ede vs Molukse Wijkraad Lunteren (MWL)
Na een hectische periode waarin het Moluks Platform een aantal keren is aangesproken op haar verantwoordelijkheden als spreekbuis en belangenbehartiger van de Molukse gemeenschap en een nogal onrustig verlopen bewonersvergadering is in gezamenlijk overleg, d.d. 6 december 2021, het besluit genomen met de aanstelling van de Molukse wijkraad Lunteren.

Erfgoed en Nalatenschap (Groene Hart)
In het kort komt het erop neer dat de Molukse wijkraad Lunteren zal fungeren als (algemeen) belangenbehartiger, spreekbuis en hoeder van ons Moluks Erfgoed en nalatenschap. Hierbij moet worden opgemerkt dat de belangrijkste pijler van het ‘Groene Hart’ te weten ‘De wijk’ en haar bewoners onder de expliciete verantwoordelijkheid valt van de MWL.

Groene Hart **
– De Wijk
 – Kerkgebouw Bethanië
– Stichtingsgebouw Ina-Ama
– 55+ woningen Ajah Bunda
zijn de vier ‘pijlers’ die onlosmakelijk verbonden zijn aan de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede. Dit is ONS erfgoed en nalatenschap die de ‘Eerste Generatie’ en oudste ‘tweede generatie’ ons heeft nagelaten. Tegelijkertijd is het ons visuele identiteit. Als hoeder van dit erfgoed zal de MWL, in samenspraak en in nauw overleg met de overige organisaties, zich ten volle inspannen genoemd erfgoed voor haar Molukse ingezetenen voor nu en in de toekomst veiligstellen en behouden.

Beleidsstandpunt MWL
De MWL streeft naar een optimale betrokkenheid van de Molukse gemeenschap in de gemeente Ede bij de ten uitvoer brengen van haar beleid, met name: het veiligstellen van de meeste gewenste woon en leefklimaat en behoud van haar verworven erfgoed **, voor haar Molukse ingezeten in de gemeente Ede en in het bijzonder de Molukse wijk Lunteren.

Veiligstelling
De MWL is onomwonden van mening dat het beoogde gewenste woon en leefklimaat onlosmakelijk is verbonden met het bestaansrecht van de vier pijlers van het ‘Groene Hart’.

Doestelling MWL
De MWL stelt zich in samenspraak met organisaties binnen haar gemeenschap ten doel een goede en gezonde Molukse samenleving te ontwikkelen, waarbij leefbaarheid in samenhang met optimale woonwensen van wezenlijk belang is. Deze samenhangende kenmerk van de MWL heeft als doel woon en leef cultuur van de Molukse gemeenschap herkenbaar, aanspreekbaar en houdbaar te laten zijn. Tegelijkertijd is de MWL zich ervan bewust dat haar verantwoordelijkheid tevens ligt in het op de juiste wijze uitdragen van haar ‘kernwaarden’ naar ‘externe’ instanties als de , Nederlandse medebewoners, plaatselijk maatschappelijke en kerkelijke organisaties, gemeentelijke- overheidsinstanties en de woningbouwvereniging ‘Woonstede’.

Visie
De MWL onderstreept de aankomst en politieke waarden van de eerste generatie Molukse KNIL militairen en hun gezinnen in Nederland en zal dit te allen tijde waarborgen en overdragen aan de volgende generaties. De MWL is dan ook van mening dat de aankomst van genoemde eerste generatie KNIL Molukkers onlosmakelijk is verbonden met het uitroepen van de proclamatie van de Republiek der Zuid Molukken d.d. 25 April 1950 te Ambon. De MWL is zich hier terdege van bewust en spreekt op grond daarvan haar solidariteit uit naar de RMS.

 Kernwaarden
 – Trouw
 – Eer
– Volhardend
– Rechtvaardig
 – Betrokken
 – Strijdvaardig

Bepalingen / statuten
Statuten van de Molukse Wijkraad Lunteren zijn op aanvraag ter inzage beschikbaar.

Molukse wijkraad Lunteren (MWL)
Auteur : Petrus Pesulima / voorzitter
Note : 2de (gewijzigde) editie

Lunteren , september 2022