Uitnodiging belangrijke vergadering aan Molukse wijkbewoners 7 september 2022

HANDEN AF VAN ONS; VERWORVEN RECHT , ERFGOED EN NALATENSCHAP !!!

                                                      Lunteren augustus ’22

‘ WAKE UPCALL ‘
Erfgoed / Groene Hart (pijlers)
– De Molukse wijk (voormalige Domein Woningen)
– Kerkgebouw Bethanië
– Stichtingsgebouw Ina-Ama
– 55+ woningen Ajah Bunda
zijn de vier pijlers die onlosmakelijk verbonden zijn aan de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede. Dit is ONS ‘Verworven Recht’ , ‘Erfgoed’ en ‘Nalatenschap’ die de eerste generatie en oudere tweede generatie ons heeft nagelaten. Tegelijkertijd is het ons visuele ‘identiteit’. Als hoeder van dit Erfgoed zal de MWL, in samenspraak en nauw overleg met de overige organisaties, zich ten volle inspannen genoemd Erfgoed voor haar Molukse ingezetenen voor nu en in de toekomst te behouden.

Beste Wijkbewoners en overige Molukse ingezetenen Lunteren/Ede,
Langs deze weg nodigt het bestuur van de Molukse wijkraad Lunteren jullie allen uit onderstaande bewonersvergadering bij te wonen en bovenal jullie stem te laten horen.
Datum : 7 september ‘22
Locatie : St. gebouw Ina-Ama
Inloop : 19.30 uur
Aanvang : 20.00 uur

Wat eraan vooraf ging
Zoals jullie (wellicht) weten zal er vanaf de maand oktober onderhoudswerkzaamheden in opdracht van de Woonstede aan onze woningen worden verricht. Het bestuur van de Molukse wijkraad Lunteren is hier nauw bij betrokken en gelet op bovenstaande zijn wij dat ook verplicht aan onze wijkbewoners en de gehele Molukse gemeenschap Lunteren/Ede. De MWL is niet van plan om zgn. ‘planmatig onderhoud’ (welke wij kenmerken als; achterstallig onderhoud ) van de Woonstede zomaar voor zoete koek te slikken en kijkt er dan ook van meet af aan kritisch naar. Binnenkort (12 september) hebben wij met de Woonstede en haar uitvoerende partner ‘De Variabele ‘ ons tweede gesprek. Tussentijds is van de kant van Woonstede informatie verstrekt, middels een info. map, en zijn er een tweetal inloopdagen georganiseerd bij ons in de Stichting.

Waarom een algemene bewonersvergadering?
Het bestuur van de MWL heeft vanaf het begin duidelijk aan de Woonstede kenbaar gemaakt dat het ‘ project staatsliedenbuurt ‘ wellicht heel mooi is voor de autochtone bewoners van de staatsliedenbuurt maar dat dit, voor wat betreft de MWL, niet hoeft te gelden voor de Molukse wijkbewoners van de voormalige Domein Woningen. Hiermee doelt MWL onomwonden naar de bijzondere status van onze wijk. Voor wat de MWL betreft zal aanstaande werkzaamheden ‘achterstallig onderhoud ‘onlosmakelijk  moeten worden verbonden aan de ** bijzondere status – en de daarbij horende gemaakte afspraken- van de voormalige Domein Woningen. Daarnaast roept het bouwtechnisch /uitvoerend gedeelte, zoals omschreven in de info. map van De Variabele, ook voor MWL de nodige vragen op. Gelet daarop is het van belang hierover, met alle betrokkenen, van gedachten te wisselen. Per slot van rekening zijn wij als MWL niet voor niets spreekbuis en belangen- behartiger van diezelfde Molukse gemeenschap.

Rest ons nog een drietal zaken te benoemen.
1. ** onlosmakelijk……bijzondere status……
De MWL heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen het Moluks Platform Lunteren/Ede en Woonstede, welke door beide partijen is overeengekomen in 2014, op tenaamstelling en punten aangepast c.q. aangevuld. De nieuwe overeenkomst is vervolgens aangeboden aan de Woonstede. 29 augustus a.s. heeft het MWL bestuur overleg met de Woonstede omtrent de inhoud van de nieuwe overeenkomst. De MWL wijst de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede en in het bijzonder de wijk bewoners op het belang en ondertekening van deze overeenkomst. Hiermee staat en/of valt de bestaansrecht van de Molukse wijk Lunteren.

2. Met instemming van de MWL zal een delegatie van Woonstede en de Variabele (later op de avond) de vergadering bijwonen. Aanwezigen krijgen dan de gelegenheid hun stem te laten horen door middel van vragen, wensen of grieven.

3. Het staat een ieder uiteraard vrij wel of niet deel te nemen aan het project planmatig onderhoud van de Woonstede. Niet te min adviseert het bestuur van de MWL jullie om de aanstaande algemene bewonersvergadering af te wachten alvorens hierin een besluit te nemen.

Komt allen naar deze belangrijke bijeenkomst en laat je stem horen!!!

Molukse wijkraad Lunteren (MWL)
– Petrus Pesulima / voorzitter – Robert Liwier / secretaris
– Harry Loppies / vice voorzitter – Marvin Beumer / penningmeester

Deze oproep zal enkel worden verspreid onder de wijkbewoners en de Molukse bewoners van Ajah Bunda. Wij verzoeken jullie overige belanghebbenden zoals familieleden e.a. via jullie eigen netwerk in te lichten.