Uitnodiging

 

Beste Molukse (oud)wijkbewoners en Molukse ingezetenen van de WERV gemeenten,

De Molukse Wijkraad Lunteren (MWL) en de Woonstede ondertekenen gezamenlijk een nieuwe (herziene) samenwerkings-overeenkomst. Op gepaste wijze willen wij samen met jullie stilstaan bij dit gedenk-waardig moment.

De MWL heeft onder andere afspraken gemaakt omtrent:

Het belang van het behoud en – de status van de Molukse woonwijk Lunteren en de rol van de MWL hierin.

De Molukse wijk Lunteren is ons culturele erfgoed en wordt beschouwd als nalatenschap Van onze eerste generatie Voor onze (klein)kinderen. De MWL zal zich blijven inzetten voor erkenning van de status – en voor behoud van de Molukse woonwijk Lunteren.

Het belang van behoud van de daarin verworven rechten (politiek, sociaal en cultureel)

Uiting geven aan onze wens voor politieke vrijheid welke onlosmakelijk verbonden is aan de door de MWL opgestelde visie, (zie: MWL statuten / beleidsbepalingen).

Tevens blijft onze cultuur, normen en waarden en tradities, in welke gangbare vorm dan ook, een verworven recht.

De voorwaarden en procedure voor woningtoewijzing in de wijk en de rol, de rechten en plichten van de MWL daarin.

De MWL zal voor uitvoering van de procedure, conform welke gesteld is in de voor akkoord getekende SOK met de stichting Woonstede, (blijven) zorgdragen en heeft hierin ook eigen beleid gevormd die gevolgd zal worden.

Inzage:

Zodra ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) heeft plaatsgevonden zal genoemde document, in zijn geheel, ter inzage worden geplaats op de website van Stichting Ana Upu/ sub-pagina MWL.

 

Op woensdag 21 december 2022 van 18.15u tot 20.00u in wijkgebouw Ina-Ama zijn jullie daarom van harte welkom voor een hapje en een drankje. Aanmelding is niet nodig.

Wij hopen jullie te mogen begroeten op woensdag 21 december 2022.

 Met vriendelijke groeten,

Namens de Molukse Wijkraad Lunteren.

Petrus Pesulima  , Marvin Beumer,  Harry Loppies  en  Robert Liwier

Note : Programma wordt bij binnenkomst aangereikt.

Molukse Wijkraad Lunteren
Locatieadres :
Gebouw Ina–Ama

Van der Duijn van Maasdamstraat 16 Lunteren
 E-mail : moluksewijkraadlunteren@gmail.com